คำขยายกริยาในภาษาจีน

ใช้ในรูปแบบการซ้ำคำ(重叠) ต้องซ้ำคำแบบ AAB และ A了AB每天游游泳很好。 ใช้ในรูปแบบการซ้ำคำ(重叠) ต้องซ้ำคำแบบ AAB และ A了AB快来帮帮忙。

คํากริยาภาษาจีน

คํากริยาภาษาจีน

บทความและภาพ สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ยินดีเผยแพร่เพื่อเป็นความรู้ แบ่งปันได้แต่ต้องไม่ดัดแปลงต้นฉบับ ไม่เพื่อการค้า และอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน 228 publish on this weblog. © 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved. การใช้ 很、太、非常、最 เพื่อบอกระดับ มาก มากเป็นพิเศษ… ความแตกต่างระหว่างบุคลิกภาพและเพศในการตีความหมายสิ่งชี้แนะอารมณ์ที่ไม่ใช่วาจา PERSONALITY AND GENDER DIFFERENCES IN DECODING NONVERBAL CUES OF EMOTION. → โปรดตอบแบบความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้อ 3.-5.

คํากริยาภาษาจีน